Volebný program


Z môjho volebného programu vyberám:


Ako primátor mesta Poprad sa chcem zamerať na nasledovné oblasti:

ŠKOLSTVO A VOĽNÝ ČAS

 • Zabezpečiť dostupnosť verejných škôlok a „jaslí“ pre všetky mladé rodiny. Zvýšenie počtu miest
  v materských školách a „jasliach“.
 • Zlepšiť technický stav školských budov, zmodernizovať učebne a zveľadiť školské areály.
 • V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom koncepčne riešiť program vzdelávania
  na stredných školách v spolupráci s regionálnymi zamestnávateľmi. Zabezpečiť plynulý prechod
  zo vzdelávacieho procesu do pracovného procesu.
 • Vstúpiť do rokovania s niektorou z univerzít, či vysokých škôl s ponukou zriadenia detašovaného pracoviska v meste Poprad.
 • Podporovať mimoškolské záujmové aktivity pre deti - podpora Centra voľného času, organizovanie denných mestských táborov, podpora organizácií a združení zabezpečujúcich športové
  a voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
 • Budovať nové a modernizovať staré detské ihriská. Obmedziť vstup na detské ihriská len pre deti
  do 12 rokov s rodičmi.
 • Vybudovať workoutové ihrisko v každej mestskej časti.

SOCIÁLNA OBLASŤ

 • Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v meste Poprad pre každého obyvateľa mesta.
 • Vybudovať ďalšie Zariadenie pre seniorov. V súčasnosti je čakacia doba na umiestnenie do tohto typu zariadenia 5 - 7 rokov.
 • Vybudovať Centrum aktívneho starnutia, zameraného na pohybové aktivity a terapie pre seniorov.
 • Zabezpečiť komunitné poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých - rozšíriť poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, zabezpečiť rozvoz stravy
  do domácností.
 • Vybudovať Denný stacionár pre deti so zdravotným postihnutím.
 • Založiť mestský sociálny podnik, ktorý by zamestnával dlhodobo nezamestnaných
  a prostredníctvom ktorého si mesto môže zabezpečovať bežnú prevádzkovú údržbu.

CENTRUM - SRDCE A KLENOT KAŽDÉHO MESTA

 • Zrekonštruovať, zmodernizovať a zatraktívniť námestie a jeho priľahlé ulice.
 • Realizovať zážitkové projekty a programy v centre mesta.
 • Organizovať mesačne Farmárske trhy v spolupráci s domácimi pestovateľmi a výrobcami potravín.

ZELEŇ

 • Vytvárať nové zelené oddychové zóny v rámci všetkých mestských častí.
 • Podporiť projekt Komunitných záhrad.
 • Vytvoriť „Mestský park“ kde by sa organizovali rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ako sú napr. koncerty, prijímanie významných návštev, svadobné obrady a pod. V rámci parku bude vyhradený priestor na výsadbu spomienkových stromov pri rôznych príležitostiach, ako je napr. svadba,
  či návšteva vzácnej delegácie.
 • Postaviť verejné grilovacie altánky v jazdeckom areáli alebo v okolí Popradu.

BEZPEČNOSŤ A EKOLÓGIA

 • Monitorovať najfrekventovanejšie verejné priestory a detské ihriská kamerovým systémom.
 • Zvýšiť počet mestských policajtov.
 • Vytvoriť účinné opatrenia proti živelným pohromám a mimoriadnym udalostiam.
 • Znížiť energetickú náročnosť všetkých budov, ktoré sú v správe mesta.
 • Podporiť separáciu odpadu.
 • Vybudovať uzamykateľné kontajnerové stanovištia.
 • Rozmiestniť po meste odpadkové koše na psie exkrementy a vybudovať výbehové zóny pre psy.
 • Koncepčne riešiť problém vizuálneho smogu súvisiaceho s umiestňovaním reklám (billboardov) popri cestách a v obytných zónach.

ŠPORT

 • Postaviť multifunkčnú tréningovú halu pre viacero športov.
 • Budovať nové cyklistické chodníky za účelom prepojenia s okolitými obcami, ako sú Gánovce, Starý Smokovec, Veľká Lomnica, Veľký Slavkov.
 • Verejná telocvičňa (bývala ZŠ Fučíková).
 • Budovať multifunkčné športoviská na základných školách a sprístupniť ich verejnosti.
 • Zaviesť efektívny model financovania a prerozdeľovania finančných prostriedkov na podporu športu v meste (prioritne pre deti a mládež), vrátane kontroly transparentnosti nakladania s prostriedkami.
 • Vybudovať kryté inlinové a hokejbalové ihrisko.

KULTÚRA

 • Organizovať a podporovať pravidelné kultúrne podujatia v jednotlivých mestských častiach,
  aj na sídliskách.
 • Vypracovať program starostlivosti a obnovy kultúrnych pamiatok.
 • Podporovať mladé domáce umelecké talenty.
 • Podporovať Popradské mestské divadlo.

INFRAŠTRUKTÚRA
A BÝVANIE

 • Vykonať nevyhnutnú rekonštrukciu mnohých cestných komunikácií
  a chodníkov pre peších takmer
  v každej mestskej časti, vrátane verejného osvetlenia.
 • Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v kritických dopravných uzloch prostredníctvom kruhových križovatiek.
 • Zlepšiť bezbariérovosť na všetkých pozemných komunikáciách
  v meste.
 • Zvýšiť počet parkovacích miest
  na sídliskách prostredníctvom budovania „zelených“ alebo podzemných parkovacích domov.
 • Zefektívniť fungovanie a zlepšiť podmienky cestovania v MHD.
 • Zrealizovať výstavbu štartovacích bytov pre mladé rodiny.
 • Vybudovať zóny vyhradené
  pre voľný výbeh psov a osadenie držiakov na uchytenie vôdzky
  pre psov pred rôznymi inštitúciami
  a obchodmi.
 • Osadenie lavičiek pred obytnými domami.
 • Zabezpečiť osadenie stojanov
  na bicykle pred verejnými budovami, ako sú školy, škôlky, úrady, kultúrne budovy a pod.

OTVORENÉ MESTO

 • Zefektívniť fungovanie Mestského úradu - občan na prvom mieste.
 • Organizovať pravidelné komunikačné stretnutia s občanmi, podnikateľmi, združeniami,
  či aktivistami.
 • Priama kontrola činnosti a aktivít poslancov Mestského zastupiteľstva občanmi mesta.

Volebný program


Z môjho volebného programu vyberám:


Ako primátor mesta Poprad sa chcem zamerať na nasledovné oblasti:

ŠKOLSTVO A VOĽNÝ ČAS

 • Zabezpečiť dostupnosť verejných škôlok a „jaslí“ pre všetky mladé rodiny. Zvýšenie počtu miest
  v materských školách a „jasliach“.
 • Zlepšiť technický stav školských budov, zmodernizovať učebne
  a zveľadiť školské areály.
 • V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom koncepčne riešiť program vzdelávania
  na stredných školách v spolupráci
  s regionálnymi zamestnávateľmi. Zabezpečiť plynulý prechod
  zo vzdelávacieho procesu
  do pracovného procesu.
 • Vstúpiť do rokovania s niektorou
  z univerzít, či vysokých škôl
  s ponukou zriadenia detašovaného pracoviska v meste Poprad.
 • Podporovať mimoškolské záujmové aktivity pre deti - podpora Centra voľného času, organizovanie denných mestských táborov, podpora organizácií a združení zabezpečujúcich športové
  a voľnočasové aktivity pre deti
  a mládež.
 • Budovať nové a modernizovať staré detské ihriská. Obmedziť vstup
  na detské ihriská len pre deti do 12 rokov s rodičmi.
 • Vybudovať workoutové ihrisko
  v každej mestskej časti.

SOCIÁLNA OBLASŤ

 • Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v meste Poprad pre každého obyvateľa mesta.
 • Vybudovať ďalšie Zariadenie pre seniorov. V súčasnosti je čakacia doba na umiestnenie do tohto typu zariadenia 5 - 7 rokov.
 • Vybudovať Centrum aktívneho starnutia, zameraného na pohybové aktivity a terapie pre seniorov.
 • Zabezpečiť komunitné poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov
  a zdravotne postihnutých - rozšíriť poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, zabezpečiť rozvoz stravy do domácností.
 • Vybudovať Denný stacionár pre deti so zdravotným postihnutím.
 • Založiť mestský sociálny podnik, ktorý by zamestnával dlhodobo nezamestnaných a prostredníctvom ktorého si mesto môže zabezpečovať bežnú prevádzkovú údržbu.

CENTRUM - SRDCE A KLENOT KAŽDÉHO MESTA

 • Zrekonštruovať, zmodernizovať
  a zatraktívniť námestie a jeho priľahlé ulice.
 • Realizovať zážitkové projekty
  a programy v centre mesta.
 • Organizovať mesačne Farmárske trhy v spolupráci s domácimi pestovateľmi a výrobcami potravín.

ZELEŇ

 • Vytvárať nové zelené oddychové zóny v rámci všetkých mestských častí.
 • Podporiť projekt Komunitných záhrad.
 • Vytvoriť „Mestský park“ kde by sa organizovali rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ako sú napr. koncerty, prijímanie významných návštev, svadobné obrady a pod. V rámci parku bude vyhradený priestor na výsadbu spomienkových stromov pri rôznych príležitostiach, ako je napr. svadba,
  či návšteva vzácnej delegácie.
 • Postaviť verejné grilovacie altánky v jazdeckom areáli alebo v okolí Popradu.

BEZPEČNOSŤ A EKOLÓGIA

 • Monitorovať najfrekventovanejšie verejné priestory a detské ihriská kamerovým systémom.
 • Zvýšiť počet mestských policajtov.
 • Vytvoriť účinné opatrenia proti živelným pohromám a mimoriadnym udalostiam.
 • Znížiť energetickú náročnosť všetkých budov, ktoré sú v správe mesta.
 • Podporiť separáciu odpadu.
 • Vybudovať uzamykateľné kontajnerové stanovištia.
 • Rozmiestniť po meste odpadkové koše na psie exkrementy a vybudovať výbehové zóny pre psy.
 • Koncepčne riešiť problém vizuálneho smogu súvisiaceho s umiestňovaním reklám (billboardov) popri cestách a v obytných zónach.

ŠPORT

 • Postaviť multifunkčnú tréningovú halu pre viacero športov.
 • Budovať nové cyklistické chodníky za účelom prepojenia s okolitými obcami, ako sú Gánovce, Starý Smokovec, Veľká Lomnica, Veľký Slavkov.
 • Verejná telocvičňa (bývala ZŠ Fučíková).
 • Budovať multifunkčné športoviská na základných školách a sprístupniť ich verejnosti.
 • Zaviesť efektívny model financovania a prerozdeľovania finančných prostriedkov na podporu športu v meste (prioritne pre deti
  a mládež), vrátane kontroly transparentnosti nakladania
  s prostriedkami.
 • Vybudovať kryté inlinové
  a hokejbalové ihrisko.

KULTÚRA

 • Organizovať a podporovať pravidelné kultúrne podujatia
  v jednotlivých mestských častiach,
  aj na sídliskách.
 • Vypracovať program starostlivosti
  a obnovy kultúrnych pamiatok.
 • Podporovať mladé domáce umelecké talenty.
 • Podporovať Popradské mestské divadlo.

INFRAŠTRUKTÚRA
A BÝVANIE

 • Vykonať nevyhnutnú rekonštrukciu mnohých cestných komunikácií
  a chodníkov pre peších takmer
  v každej mestskej časti, vrátane verejného osvetlenia.
 • Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v kritických dopravných uzloch prostredníctvom kruhových križovatiek.
 • Zlepšiť bezbariérovosť na všetkých pozemných komunikáciách
  v meste.
 • Zvýšiť počet parkovacích miest
  na sídliskách prostredníctvom budovania „zelených“ alebo podzemných parkovacích domov.
 • Zefektívniť fungovanie a zlepšiť podmienky cestovania v MHD.
 • Zrealizovať výstavbu štartovacích bytov pre mladé rodiny.
 • Vybudovať zóny vyhradené
  pre voľný výbeh psov a osadenie držiakov na uchytenie vôdzky
  pre psov pred rôznymi inštitúciami
  a obchodmi.
 • Osadenie lavičiek pred obytnými domami.
 • Zabezpečiť osadenie stojanov
  na bicykle pred verejnými budovami, ako sú školy, škôlky, úrady, kultúrne budovy a pod.

OTVORENÉ MESTO

 • Zefektívniť fungovanie Mestského úradu - občan na prvom mieste.
 • Organizovať pravidelné komunikačné stretnutia s občanmi, podnikateľmi, združeniami,
  či aktivistami.
 • Priama kontrola činnosti a aktivít poslancov Mestského zastupiteľstva občanmi mesta.